Γλώσσα: 

Κανονισμός Καταλόγου
Τελευταία ενημέρωση την 1η Ιανουαρίου 2004

1. Γενικοί όροι

Η "Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη" είναι μια ανεξάρτητη εργασία της πύλης"Ρωσική Ανάσταση". Υποστηρίζεται από μία ομάδα συντακτών ειδικά συντεταγμένη γι' αυτό το σκοπό (διαχείριση/διαχειριστές/επιμελητές). Η διαχείριση είναι υπεύθυνη για κάθε ερώτημα που αφορά τον κανονισμό του καταλόγου και με διαδικασίες λήψης αποφάσεων προχωρά στην αποδοχή ή απόριψη νέων ή παλαιών συνδέσμων.

2. Υποβολή και έγκριση νέων συνδέσμων

Η προκριματική λογοκρισία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα του Καταλόγου. Όλες οι αιτήσεις για προσθήκη, αλλαγή ή αφαίρεση διεκπεραιώνονται με τη σειρά υποβολής τους. Οι σύνδεσμοι μπορούν να εγκριθούν, να απορριφθούν και οι περιγραφές μπορούν να τύχουν επεξεργασίας χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Οι επιμελητές δεν υποχρεούνται με οποιοδήποτε τρόπο να ειδοποιήσουν τους αιτούντες για τις ληφθείσες αποφάσεις. Η διαδικασία αποδοχής μπορεί να διαρκέσει από ελάχιστες ώρες μέχρι κάποιες εβδομάδες ανάλογα με έναν αριθμό παραγόντων, όπως ο φόρτος εργασίας και η διαθεσιμότητα των συντακτών, η πολυπλοκότητα του υλικού προς έγκριση κ.τ.λ.

Η υποβολή συνδέσμων στη διαδικασία έγκρισης του Καταλόγου μπορεί να γίνει από τους:

 • Συντάκτες/διαχειριστές των αντίστοιχων ιστοχώρων
 • Χρήστες του Καταλόγου
 • Επιμελητές (διεξάγονται αυτόματες αναζητήσεις στον ιστό προς επιβοήθηση των επιμελητών)

Οι επιμελητές και μόνο επιλέγουν τις πιο σχετικές κατηγορίες για τους υποβληθέντες συνδέσμους. Κάθε ιστοσελίδα μπορεί να τοποθετηθεί έως και σε πέντε κατηγορίες. Οι προτάσεις σας για τις Κατηγορίες του Καταλόγου είναι ευπρόσδεκτες αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους επιμελητές.

Το σύστημα ελέγχει αυτόματα τη μοναδικότητα των διευθύνσεων. Σύνδεσμοι με πανομοιότυπη διεύθυνση και όνομα καταλόγου αλλά διαφορετικά αρχεία θεωρούνται πανομοιότυπες. Φερ' ειπείν, δεν μπορείτε να προσθέσετε μία σελίδα με τη διεύθυνση http://www.hram.orthodoxy.ru/new.htm αν ένας σύνδεσμος για τη σελίδα http://www.hram.orthodoxy.ru/old.htm υπάρχει ήδη στον Κατάλογο. Αν παρ' όλ' αυτά θέλετε να προσθέσετε ένα τέτοιο σύνδεσμο, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό φάκελο στον ιστοχώρο σας, όπου θα τοποθετήσετε τη σελίδα. Στο παράδειγμά μας, θα μοιάζει κάπως έτσι: http:// www.hram.orthodoxy.ru/new/.

3. Αλλαγή των περιγραφών του ιστοχώρου

Αν είστε ο διαχειριστής θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό μετά την αποδοχή του ιστοχώρου σας στον Κατάλογο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας στέλνετε, όταν χρειάζεται, αιτήσεις για αλλαγή της περιγραφής.

Αιτήσεις για αλλαγή περιγραφής υπαρχόντων συνδέσμων εκτιμούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι αιτήσεις για προσθήκη..

Οι επιμελητές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την περιγραφή του ιστοχώρου, να απορρίψουν αιτήματα αλλαγής ή να αφαιρέσουν εν όλω τον ιστοχώρο από τον Κατάλογο. Παράπονα σχετικά με αυτή και άλλες πολιτικές δε θα γίνονται δεκτά.

4. Κατάταξη

Όλοι οι ιστοχώροι του Καταλόγου μπορούν να συμμετάσχουν στο σύστημα κατάταξης. Η κατάταξη δεν περιέχει οποιαδήποτε επίσημη έννοια, μπορεί να μην είναι 100% ακριβές και δημιουργήθηκε για να δώσει μόνο μια γενική ιδέα της σχετικής δημοτικότητας των συμμετεχόντων Ορθοδόξων σελίδων. Για να συμμετάσχουν στο σύστημα κατάταξης οι διαχειριστές θα πρέπει να τοποθετήσουν ένα από τα ιστόσημα του καταλόγου σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις σελίδες που αποτελούν το συμμετέχοντα. Ο ιστοχώρος εμφανίζεται στο σύστημα κατάταξης, αν υπήρξε τουλάχιστον μια μετακίνηση των επισκεπτών του ιστοχώρου αυτού στον κατάλογο μέσω επιλογής του ιστοσήμου, μέσα στις τελευταίες 7 ημέρες. Η κατάταξη του ιστοχώρου ορίζεται ως το άθροισμα των μετακινήσεων από τον κατάλογο στον ιστοχώρο κατά τις τελευταίες επτά ημέρες και το διπλάσιο των επιλογών του ιστοσήμου από τον ιστοχώρο προς τον κατάλογο κατά την ίδια περίοδο.

Κάθε απόπειρα άδικης άυξησης της βαθμολογικής κατάταξης ενός ιστοχώρου θα τιμωρείται με μηδενισμό της βαθμολογίας του ή εν όλω αποκλεισμό του από τις κατατάξεις ή τον Κατάλογο.

Τα ιστόσημα του καταλόγου μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν αριθμό σελίδων του συμμετέχοντος ιστοχώρου. Επιτρέπεται η εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός ιστοσήμων για κάθε σελίδα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ιστοσήμων με ταυτότητα ιστοχώρου διαφορετική από την ταυτότητα του κυρίου ιστοχώρου. Αυτός ο περιορισμός αίρεται μόνο όταν ένας ιστοχώρος με διαφορετική ταυτότητα είναι ταυτόχρονα μέλος του Καταλόγου και αποτελεί μητρικό ή θυγατρικό ιστοχώρο του ιστοχώρου στον οποίο το ιστόσημο είναι εγκατεστημένο.

Σύνδεσμος με μορφή κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για την εικόνα του ιστόσημου. Το κείμενο του συνδέσμου πρέπει να περιέχει την παράμετρο ?from= και το αναγνωριστικό του ιστοχώρου σας (π.χ. ?from=1111). Οι μετακινήσεις από και προς τον Κατάλογο που γίνονται με επιλογή του συνδέσμου κειμένου καταμετρούνται όπως και στα ιστόσημα εικόνας.

5.Αιτίες απόρριψης νέων συνδέσμων και αφαίρεσης υπαρχόντων.

Τα αιτήματα για προσθήκη ή αλλαγή περιγραφής μπορούν αν απορρίπτονται από τους επιμελητής χωρίς παροχή περαιτέρω εξηγήσεων. Λόγω πιθανών αλλαγών στο περιεχόμενο ή την εμφάνιση των συμμετεχόντων ιστοχώρων, οι επιμελητές μπορούν να επανεξετάζουν οποιοδήποτε ιστοχώρο ανά πάσα στιγμή. Ως αποτέλεσμα, ένας ιστοχώρος μπορεί να κρυβεί ή να αφαιρεθεί από τον Κατάλογο, αν υπάρχουν ικανοί λόγοι γι' αυτό. Οι ακόλουθες περιπτώσεις θα οδηγήσουν σε αφαίρεση του υπάρχοντος ή απόρριψη του νέου συνδέσμους:

 • Το περιεχόμενο του ιστοχώρου δεν έχει καμία σχέση με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό
 • Ο ιστοχώρος συνδέεται με κάποια κάποια μή Ορθόδοξη Χριστιανική (κατ' όνομα) ομολογία
 • Το περιεχόμενο του ιστοχώρου είναι οικουμενιστικής, διαθρησκειακής, νεωτεριστικής φύσης
 • Το περιεχόμενο του ιστοχώρου περιέχει θρησκειακό και ψευδομυστικιστικό υλικό μη Χριστιανικής, αποκρυφιστικής ή παγανιστικής φύσης
 • Το περιεχόμενο του ιστοχώρου περιέχει διάδοση προπαγάνδα ή υλικό σχίσματος που βαθαίνει τις υπάρχουσες εκκλησιαστικές διαιρέσεις και συγχύσεις
 • Το περιεχόμενο του ιστοχώρου περιέχει υλικό που δε συμβιβάζεται με τη Χριστιανική ηθική
 • Το περιεχόμενο του ιστοχώρου περιέχει συνδέσμους σε μη Ορθόδοξες, αντιχριστιανικές ή αντιεκκλησιαστικές διαδικτυακές πηγές
 • Ο ιστοχώρος είναι εξ ολοκλήρου δωμάτιο ή πεδίο συζητήσεων ή άλλη σελίδα που λειτουργεί μόνο ως εργαλείο διαδικτυακής επικοινωνίας
 • Ο ιστοχώρος είναι υπο κατασκευή χωρίς οποιοδήποτε υπάρχον περιεχόμενο
 • Ο ιστοχώρος περιέχει μεγάλο αριθμό λαθών, λανθασμένων συνδέσμων ή έχει απρεπή εμφάνιση
 • Ο ιστοχώρος είναι απροσπέλαστος
 • Ο ιστοχώρος έχει κλείσει ή έχει αλλάξει τη διεύθυνσή του χωρίς ειδοποίση.

6. Υπογραμμίσεις και συμπεράσματα

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ακόμη μία φορά ότι οι επιμελητές δεν υποχρεούνται να απαντούν σε όποιο παράπονο. Οι επιλογές των επιμελητών είναι υποκειμενικές και κάποιες φορές ευεπίφορες σε λάθη. Οι επιμελητές δεν υποστηρίζουν ότι είναι 100% ακριβείς στον καθορισμό της Ορθόδοξης ή μη φύσης μιας συγκεκριμένης σελίδας. Υπάρχει πάντοτε ένας βαθμός υποκειμενικότητας σε οποιαδήποτε διαδικτυακή προσπάθετια. Παρ' όλα αυτά οι διαχειριστές δουλεύουν συνεχώς σκληρά για την απαλειφή των υποκειμενικών παραγόντων και τη λήψη αντικειμενικών αποφάσεων. Σε καταστάσεις που δεν είναι προφανείς, λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις μαζί με τη συμμετοχή Ορθοδόξων ιερέων για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων.

Αδελφοί! Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για νέους ή υπάρχοντες ορθόδοξους ιστοχώρους που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογό μας ή για όποια αλλαγή διεύθυνσης. Επίσης, ενημερώστε μας, αν στις λίστες μας βρείτε λανθασμένες διευθύνσεις, λάθη, αστάθειες και τα παρόμοια.
Προσθήκη συνδέσμου | Σύνδεση | Κανονισμός | Σύστημα Κατάταξης | Αναζήτηση | Σύνθετη αναζήτηση | Συνεργάτες | Όλες οι κατηγορίες
Γλώσσα:   Русский  English  Românã  Српски  Ελληνικά  Français  Deutsch  Български  Polski  Español  Italiano  Georgian  Český  Nederlands  Português  Svenska  Suomi  Japanese  Shqip  Norsk  Latviešu
Яндекс цитирования liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

(C) 2001-2021, Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη (σχεδιασμός, προγραμματισμός, τεχνική υποστήριξη).   Τα σχόλια και οι προτάσεις σας